کارخانه ماویلی یکی ازمعدود تولیدکنندگان محصولات صنایع دریایی می باشد که موفق به اخذ تاییدیه های صنایع دریایی نظیر Turk Luydo  و solas74  می باشد

کلیه محصولات ماویلی در صنایع دریایی و زیر دریایی و در رطوبت بالا می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

 • CONVENTIONAL SYSTEM FIRE ALARM CONTROL PANEL
 • INTELLIGENT ADDRESSABLE SYSTEM BEAM TYPE SMOKE DETECTORS
 • CONVENTIONAL SYSTEM FIRE DETECTORS
 • CONVENTIONAL SYSTEM BEAM TYPE SMOKE DETECTORS
 • CONVENTIONAL SYSTEM ACCESSORIES
 • CONVENTIONAL SYSTEM ACCESSORIES
 • FIRE EXTINGUISHING CONTROL PANEL
 • INTELLIGENT ADDRESSABLE SYSTEM ACCESSORIES
 • INTELLIGENT ADDRESSABLE SYSTEM SMOKE DAMPER CONTROL PANEL
 • INTELLIGENT ADDRESSABLE SYSTEM GCU PANEL
 • INTELLIGENT ADDRESSABLE SYSTEM INPUT/OUTPUT MODULES
 • INTELLIGENT ADDRESSABLE SYSTEM ACCESSORIES
 • INTELLIGENT ADDRESSABLE SYSTEM FIRE DETECTORS
 • ONVENTIONAL SYSTEM SPMS POWER SUPPLIES
 • INTELLIGENT ADDRESSABLE FIRE ALARM CONTROL PANELS

Registration

Forgotten Password?