سیستم مدیریت کنترل دود

دتکتورهای متعارف گاز منوکسید کربن نشت گاز را در مناطق بسته مانند خانه، گاراژ و غیره تشخیص می دهند. دتکتورهای گاز با سنسور الکتروشیمیایی دارای حساسیت پایدار و عملکرد بالا هستند. دتکتور های گاز دارای ۲ سطح آستانه هستند. هنگامی که گاز در محیط به ۵۰ppm می رسد، دتکتور به هشدار سطح ۱ می رود. اگر غلظت گاز به ۲۰۰ppm برسد، دتکتور به هشدار سطح دوم می رود. هنگامی که غلظت گاز در محدوده کمتر از ۵۰ ppm باشد، دتکتور به طور خودکار به حالت عادی خود باز می گردد. برای مشاهده جزئیات و مشخصات محصول کلیک کنید.

Registration

Forgotten Password?